Gdy w podłożu występuje słabsza warstwa geotechniczna na głębokości mniejszej niż 2B poniżej poziomu posadowienia fundamentu, wtedy warunek obliczeniowy przy sprawdzaniu I stanu granicznego Qr ≤ m Qf  normy PN-81/B-03020 należy sprawdzić również w podstawie zastępczego fundamentu cd. wg rys. 1.

Rys.1. Konstrukcja fundamentu zastępczego.

We wzorach normowych (Z1-1) i (Z1-2) dotyczących obliczeniowej wartości pionowej składowej obciążenia i pionowej składowej obliczeniowego oporu granicznego podłoża gruntowego, należy uwzględnić:

- obciążenie

- wielkości geometryczne

- parametry geotechniczne
Φu(r)   , cu(r),   ρB(r) – dla słabej warstwy,    
ρD - średnia gęstość objętościowa gruntu ponad podstawą zastępczego fundamentu,
ρh(r)- średnia gęstość objętościowa gruntu między podstawami fundamentów rzeczywistego i zastępczego  [kN/m3]

przy czym:

- dla gruntów spoistych

- dla gruntów niespoistych

h - zagłębienie stropu słabszej warstwy, mierzone od poziomu posadowienia rzeczywistego fundamentu, m.

Jest to też praktyczny sposób wyznaczania zakresu ewentualnej wymiany gruntów.
Przy wymianie należy pamiętać o zasadzie zamkniętej „poduszki”, czyli warstwy piaszczystej wymiany zamkniętej w geotkaninie.

Zasady wbudowywania geosyntetyków jako „poduszki” pod fundamentami.

 

Zasady konstruowania „poduszek” geotkaninowych.