Przykład 1.   Obliczyć średnią prędkość dopływu wody do studni i obniżenie zwierciadła wody w studni o zasilaniu dennym. Średnicy studni D = 2 r0 = 2000 mm. Warstwą wodonośną jest pokład drobnego żwiru o współczynniku przepuszczalności k = 0,2 m/s. Wydajność pompy czerpalnej wodę ze studni wy­nosi Q = 0,10 m3/s. Jeżeli pompa jest nieczynna, poziom hydrostatyczny utrzy­muje się na wysokości H = 3 m nad stropem warstwy wodonośnej. Rozwiązanie. Obniżenie zwierciadła wody w studni o zasilaniu przez dno obli­czono ze wzoru :

 

Średnią prędkość dopływu wody do studni obliczono ze wzoru :

 

Przykład 2.  Obliczyć wydajność studni o napływie wody przez dno, o głę­bokości h0 = 1,5 m i średnicy studni D = 2 r0 = 1 m. Zasilanie studni z warstwy wodonośnej o współczynniku przepuszczalności k = 0,00008 m/s. Poziom hydro­statyczny H = 3 m. Pozostało jeszcze 90% tekstu