TECHNOLOGIA WYKONANIA BEZPIECZNEJ BOCZNICY KOLEJOWEJ DO PRZEŁADUNKU MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH DLA ŚRODOWISKA

Bocznica kolejowa na której można bezpiecznie rozładowywać cysterny paliwowe powinna znajdować się w pewnym oddaleniu od głównego szlaku kolejowego, szczególnie zelektryfikowanego. Należy zachować minimum 45 metrową strefę bezpieczeństwa. Planując budowę bocznicy należy określić jak duży skład wagonów będzie jednocześnie rozładowywany i jak dużą powierzchnię trzeba zabezpieczyć przed przenikaniem szkodliwych substancji do gruntu i wód gruntowych.

Bocznica kolejowa – Szczecin Port Centralny (1994 r.)

Po dokonaniu odpowiednich badań geologicznych i wyznaczeniu najlepszego miejsca na usytuowanie bocznicy kolejowej należy usunąć warstwę gruntu formując płytki wykop (koryto, tacę) z jednostronnym spadkiem dna. Wykop musi być szczególnie starannie przygotowany. Dno i skarpy koryta powinny być gładkie, pozbawione kamieni, karpin, elementów mogących uszkodzić mechanicznie geomembranę. W miarę możliwości należy stosować podsypki piaskowe.

Ułożenie geomembrany w wykopie pod torem

Następnie wykop należy uszczelnić geomembraną HDPE odporną na działanie substancji ropopochodnych o grubości 1,5 lub 2,00 mm. Brzegi geomembrany muszą być wywinięte do góry i tworzyć szczelną wannę, którą później wypełnia się warstwą piasku.

Zasypywanie tacy materiałem filtracyjnym z drenażem

Na podsypce piaskowej układany jest system drenujący odprowadzający wodę deszczową zanieczyszczoną wyciekami.

Geotkanina przykrywająca tacę

Całość przykrywana jest geotkaniną o wysokich parametrach wytrzymałościowych celem zwiększenia nośności gruntu i stateczności nasypu podtorza kolejowego formowanego na geotkaninie

Przekrój tacy geomembranowej pod torem kolejowym

Bocznica kolejowa uszczelniona geomembraną w sposób opisany powyżej jest bezpieczna dla środowiska naturalnego a w przypadku dużych wycieków substancji ropopochodnych umożliwia odzyskanie produktu do ponownej rafinacji. Powyższe rozwiązanie znajduje również zastosowanie jako miejsce postoju uszkodzonych wagonów - cystern do czasu likwidacji wycieku i naprawy uszkodzeń.

Wykładanie wykopu w podtorzu geomembraną

 

Ciśnieniowe próby szczelności zgrzewów geomembrany

 

Taca geomembranowa w bazie paliwowej – warstwa filtracyjna

 

Bezpieczne miejsce rozładunku cystern z tacą geomembranową w podtorzu