Betonowanie płyt fundamentowych w szerokich wykopach fundamentowych, np. przy budowie śluz, upustów, jazów i innych obiektów najczęściej musi się odbywać poniżej zw. w. gruntowej. W przypadku bezpośredniego odwodnienia wykopu niekiedy sprawia trudność zatamowanie dopływu wody ze źródeł występujących w różnych miejscach dna wykopu związanych, np. z przebiciami hydraulicznymi.


Fot. 1. Źródło wypływające z dna wykopu po przebiciu hydraulicznym ( widoczna jest „gotująca” się woda)

 

Zamknięcie jednego z takich źródeł przez zabetonowanie powo­duje ukazanie się wody wypływającej pod ciśnieniem z dna wykopu w innym miejscu. Zabetonowanie całej płyty fundamento­wej w takich warunkach nastręcza wiele problemów, a tradycyjne metody z reguły nie wchodzą w grę.  Właściwy sposób polega na ujęciu poszczególnych źródeł i zlokalizowaniu w nich wypływającej wody.
Źródło powinno być ujęte w rurę ustawioną pionowo, z której mogłoby się odbywać pompowanie przez cały czas trwania betonowania płyty fundamentowej.


Rys. 1. Sposoby postępowania z przebiciami hydraulicznymi

 

Jeśli wydatek wody poszczególnych źródeł jest tak mały, że nie nastręcza obaw wypłukiwania cementu podczas betonowania płyty, to należy zebrać wodę ciągami drenar­skimi w jedno miejsce, skąd może być ona usuwana na bieżąco przez pompo­wanie.
W   przypadku wy­pływu wody ze źródła pod ciśnieniem (źródło bijące) należy wykonać ujęcie źródła, a następnie jego zamknięcie jego negatywnego skutku sposobem opisanym poniżej. Opisana metoda została wielokrotnie zweryfikowana z pozytywnym skutkiem.
W miejscu wypływającej wody należy wykopać niewielki dół poniżej podstawy płyty betonowej. Aby zapobiec zapływaniu dołu przez piasek, dół wypełnia się grubym żwirem i tłuczniem. Na tak wykonanej podsypce, stanowiącej formę filtru odwrotnego, należy ustawić pionowo rurę (rys. 1 a) i obsy­pać ją tłuczniem nieco powyżej poziomu dna wykopu; rura powinna wystawać ponad ten poziom i być zakończona poniżej górnej powierzchni płyty betonowej kołnierzem (rys. 1 b) lub też powinna być nagwintowana od wewnątrz, aby można było na czas pompowania przedłużyć ją do potrzebnej wysokości wcześniej przygotowanymi króćcami. W czasie betonowania płyty, które wykonuje się wtedy na całej powierzchni wykopu z pominięciem jedynie otworu lub otworów kilku rur, prze­prowadza się pompowanie wody z ujętego źródła (rys. 1 c). Pom­powanie powoduje obniżenie ciśnienia wody gruntowej pod całą płytą, usuwa zatem niebezpieczeństwo wypłukiwania cementu z układanej mieszanki betonowej. W fazie końcowej, po stwardnieniu betonu, przez dostawioną rurę lub specjalny lejek, wlewa się do rury ujęcia płynną zaprawę cementową aż do całkowitego zatamowania wypływającej wody (rys. 1 d). Mieszanka betonowa zapełnia pory filtru żwirowego, a w końcu i rurę. Po zwią­zaniu betonu dostawiona rura powinna być usunięta, na koł­nierz rury należy nałożyć pokrywę, przykręcić ją śrubami i na­stępnie całe urządzenie zabetonować w płycie (rys. 1 e). Gdyby zachodziła obawa wypierania rury z otworu w czasie betonowania wskutek dużego ciśnienia wody, należałoby wtedy rurę zaopa­trzyć w dodatkowe kołnierze na pobocznicy uprzednio do niej przyspawane (rys. 1 e).