Dla tego typu konstrukcji i rodzajów zbrojenia, w ramach pierwszego stanu granicznego, sprawdza się stateczność zewnętrzną i wewnętrzną konstrukcji dla stanu budowlanego i dla stanu końcowego (tzn. stanu po zakończeniu konsolidacji).

Rys.1. Rozkład naprężeń pionowych wg teorii Boussinesq’a. [2]

 

Rys. 2. Rozkład naprężeń w podłożu pod nasypem zbrojonym w analizie numerycznej

 

Dla stanu budowlanego wytrzymałość podłoża definiowana jest poprzez wytrzymałość na ścinanie bez odpływu wody, cu. Dla stanu końcowego (eksploatacji) w obliczeniach stateczności stosuje się parametry efektywne gruntu: c’, Ø’. Celem obliczeń statycznych jest wyznaczenie wymaganej obliczeniowej wytrzymałości zbrojenia (FK), lub też sprawdzenie stateczności budowli dla założonego schematu zbrojenia. 

 

Dla nasypów lub wałów, ze zbrojeniem w podstawie, sprawdza się następujące mechanizmy zniszczenia:

a) płaski poślizg ponad zbrojeniem, bez przecięc Pozostało jeszcze 90% tekstu