Rozróżnia się trzy konsystencje gruntów spoistych:

  •  płynną,
  •  plastyczną i
  •  zwartą.

Tab. Podział gruntów spoistych ze względu na konsystencję i stan (wg PN-86/B-02480)

 

Grunt w konsystencji płynnej zachowuje się jak ciecz i nie ma prawie żadnej wytrzy­małości na ścinanie. Grunt o konsystencji plastycznej odkształca się przy pewnym nacisku, nie ulega przy tym spękaniom i zachowuje nadany mu kształt. Grunt o konsystencji zwartej odkształca się dopiero przy dużych naciskach, przy czym odkształceniom towarzyszą spękania.
Na granicy między konsystencją płynną i plastyczną znajduje się granica płynności, a na granicy między konsystencją plastyczną i zwartą — granica plastyczności. Oprócz tego uwzględnia się granicę skurczalności, jaką osiąga grunt o konsystencji zwartej, gdy przy suszeniu przestaje zmniejszać swą objętość, a barwa staje się jaśniejsza.