Tab. 1. Podział gruntów gruboziarnistych ze względu na uziarnienie