Tab. 1. Podział gruntów niespoistych vs uziarnienie (wg PN-86B-02480)