Tab. 1. Podział gruntów niespoistych na stany wilgotności vs stopień wilgotności Sr (zgodnie z PN-86/B-02480)