Tab. 1. Podział gruntów spoistych ze względu na plastyczność (wg PN-86/B-02480)