Średnice cząstek (< 0,05 mm) d10 nazywają się średnicami miarodajnymi.


Rys. 1. Krzywa uziarnienia gruntu z pokazanym tokiem określenia średnicy miarodajnej d10 (d10 = 0,125 mm)

 

Średnice te wykorzystuje się, np. do:

 • określania współczynnika wodoprzepuszczalności  gruntu, np. na podstawie wzoru Hazena :     
                                                         k = C ∙ d102
  gdzie: k  – stała Darcy [m/dobę],
            C  -  współczynnik doświadczalny,
            d10 – średnica miarodojna
 • obliczeń wydajności studni,
 • obliczeń odwodnienia wykopów.