Stan gruntu spoistego określa parametr zwany stopniem plastyczności IL, obliczany według następującego wzoru:

w którym:    

  • IL - stopień plastyczności (liczba niemianowana),
  • w - wilgotność gruntu (wilgotność naturalna wn),
  • wp - granica plastyczności,
  • wL - granica płynności.

Na podstawie stanu gruntu wnioskuje się, np. o potrzebie wzmacniania lub modyfikacji podłoża. Od stanu plastycznego do płynnego występuje zawsze potrzeba podniesienia nośności. Wybór technologii zależy od decyzji projektanta.

Tab. 1.  Podział gruntów spoistych ze względu na konsystencję i stan (wg PN-86/B-02480)

 

Tab. 2. Zależność stopnia plastyczności od wilgotności gruntu i jego granic konsystencji

 

gdzie:     

  • IL - stopień plastyczności (liczba niemianowana),
  • w - wilgotność gruntu (wilgotność naturalna wn),
  • wp - granica plastyczności,
  • wL - granica płynności,
  • ws – granica skurczalności.