Stopień wilgotności gruntu Sr jest to stosunek objętości wody zawartej w próbce gruntu ( w jego porach ) do objętości porów i oblicza się ze wzoru:

gdzie:    w – wilgotność,  ρs – gęstość właściwa szkieletu gruntowego,   e – wskaźnik porowatości

Tab. 1. Podział gruntów niespoistych na stany wilgotności vs stopień wilgotności Sr