W okolicach nizinnych, a więc na przeważającej części obsza­ru Polski prawie nie występują źródła naturalne. W tych okoli­cach trzeba dla uzyskania wody użytkowej wykonywać studnie kopane albo studnie wiercone. Wody gruntowe tworzą swobodne zwierciadło, jeżeli warstwa wodonośna występuje jako pierwsza od powierzchni terenu, a pod nią zalega warstwa nieprzepuszczalna. Przy takim układzie warstw występuje ruch bezciśnieniowy wód gruntowych, a do pobierania wody wykonuje się studnie kopane, opuszczone do warstwy wo­donośnej.

 

Rys. 1. Studnie kopane: a) zwykła, b) wodocią­gowa, oparta na warstwie nieprzepuszczalnej, c) wodociągowa, nie dochodząca do warstwy nieprze­puszczalnej

W zależności od celu, jakiemu studnia ma służyć oraz od spo­sobu dopływu do niej wody, studnie kopane dzielą się na:

Pozostało jeszcze 90% tekstu