Warunki gruntowe proste występują w przypadku warstw gruntów jednorodnych genetycznie i  litologicznie, zalegających poziomo, nieobejmujących mineralnych gruntów słabonośnych, gruntów organicznych i nasypów niekontrolowanych, przy zwierciadle wody poniżej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Podstawa prawna: Rozporządzenie MTBiGM z dn. 25.04.2012 r. (Dz.U. poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych - § 4.2.