Warunki gruntowe skomplikowane występują w przypadku warstw gruntów objętych występowaniem niekorzystnych zjawisk geologicznych, zwłaszcza zjawisk i form krasowych, osuwiskowych, sufozyjnych, kurzawkowych, glacitektonicznych, gruntów ekspansywnych i zapadowych, na obszarach szkód górniczych, przy możliwych nieciągłych deformacjach górotworu, w obszarach dolin i delt rzek oraz na obszarach morskich.

Podstawa prawna: Rozporządzenie MTBiGM z dn. 25.04.2012 r. (Dz.U. poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych - § 4.2.