Warunki gruntowe złożone występują w przypadku warstw gruntów niejednorodnych, nieciągłych, zmiennych genetycznie i litologicznie, obejmujących mineralne grunty słabonośne, grunty organiczne i nasypy niekontrolowane, przy zwierciadle wód gruntowych w poziomie projektowanego posadawiania i powyżej tego poziomu oraz przy braku występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Podstawa prawna: Rozporządzenie MTBiGM z dn. 25.04.2012 r. (Dz.U. poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych - § 4.2.