Kategoria: Geosyntetyki

Zabezpieczenie warstw przeciwerozyjnych na skarpach
Problem właściwych zabezpieczeń przeciwerozyjnych pojawia się szczególnie tam, gdzie planujemy na nowo formowanie stoków, budowę skarp nasypów i wykopów, rowów drogowych, rekultywację wysypisk.. czytaj dalej
Zastosowanie geokomórek do konstrukcji wsporczych
Problem właściwego zabezpieczenia stoków i skarp nasypów i wykopów przed zjawiskami osuwiskowymi i erozją powierzchniową pojawia się szczególnie po intensywnych opadach atmosferycznych.. czytaj dalej
Zastosowanie geosyntetyków jako warstw przeciwerozyjnych na skarpach
Stateczność zboczy lub skarp wykopów i nasypów uzależniona jest każdorazowo od pewnej nadwyżki wytrzymałości gruntu na ścinanie nad siłami ścinającymi. Niejednorodność ośrodków.. czytaj dalej
Zjawiska filtracji, przesiąków i sufozji
Z trzech rodzajów wody występującej w gruncie ( woda związana, kapilarna, gruntowa), to woda gruntowa ma najbardziej istotny wpływ na roboty fundamentowe obiektów budowlanych jak również.. czytaj dalej
Geosyntetyki w hydrotechnice - zasady obliczeń i kryteria doboru
Hydrotechnika i hydrogeotechnika to przede wszystkim całokształt zagadnień dotyczących synergii obiektów budowlanych, podłoży gruntowych i środowiska wodnego w tym.. czytaj dalej
Geosyntetyki-optymalizacja zasad projektowania
Projektowanie konstrukcji budowlanych, nasypów, murów oporowych oraz stromych skarp posadawianych  na słabonośnych podłożach wiąże się z modyfikacją właściwości tych gruntów.. czytaj dalej
Normalizacja w zakresie geosyntetyków
Tocząca się obecnie dyskusja dotycząca zasad projektowania warstw filtracyjnych i separacyjnych znajduje swoje odzwierciedlenie w opracowanych normach europejskich.. czytaj dalej
Projektowanie i zabezpieczanie skarp wykopów, nasypów i zboczy
Utrata stateczności skarp i zboczy, będąca przyczyną osuwania się mas ziemnych, następuje w wyniku przekroczenia wytrzymałości gruntu na ścinanie wzdłuż dowolnej powierzchni poślizgu.. czytaj dalej
Współczynniki wodoprzepuszczalności geosyntetyków i sposoby przeliczania jednostek
Bardzo często stajemy przed dylematem przeliczania jednostek współczynnika wodoprzepuszczalności geowłóknin i geotkanin. Niestety producenci geosyntetyków nie ułatwiają tego zadania, a wręcz podają swoje parametry w różnych jednostkach. czytaj dalej
Zakresy zastosowań geosyntetyków
Podstawowym czynnikiem decydującym o wyborze geosyntetyków do danej konstrukcji  jest możliwość  zapewnienia i wykorzystania pełnej ich funkcjonalności.. czytaj dalej
Kompendium
Geosyntetyki
Poprawność doboru geosyntetyków w aspekcie rzeczywistych parametrów warstw gruntowych.  
Po przeprowadzeniu w latach 70 – tych XX w. pierwszych prób doświadczalnych zaczęła kształtować się  technika projektowania oparta na skomplikowanych wzorach i programach komputerowych czytaj dalej
Projektowanie konstrukcji z geosyntetykami
Projektowanie konstrukcji budowlanych, nasypów, murów oporowych oraz stromych skarp posadawianych  na słabonośnych podłożach wiąże się z modyfikacją właściwości tych gruntów. W dzisiejszych.. czytaj dalej
Premium
Geosyntetyki
Zszywanie geotkanin - typy szwów i ich efektywność
Połączenia można podzielić na spoiny prefabrykowane i wykonywane na miejscu. W użyciu jest wiele różnych rodzajów elementów połączeniowych.. czytaj dalej
Premium
Geosyntetyki
Schematy zakotwienia geosyntetyków w naziomie skarp
Główne problemy stateczności systemów uszczelnień geosyntetycznych na skarpach składowisk odpadów.. czytaj dalej
Kompendium
Geosyntetyki
Sposoby zabezpieczeń osuwisk
Powszechnie uważa się, że projektowane rozwiązanie powinno eliminować przyczyny wywołujące zagrożenie powstania osuwiska. Trzeba przy tym zwrócić uwagę, że stabilizacja osuwiska jest zazwyczaj.. czytaj dalej
Stateczność warstw obsypki geosyntetyków na skarpach
Niezbędnym elementem obliczeń jest sprawdzenie stateczności obsypki na geomembranie przykrywającej skarpę.  ​​​​​​​Zaprojektowanie obsypki na skarpie jest podyktowane wieloma względami.. czytaj dalej

Poszukjesz czegoś więcej?
zaproponuj temat

W encyklopedii będziemy zamieszczać aktualne ważne tematy i zagadnienia również pod wpływem Państwa sugestii, zapytań oraz propozycji.