Wolny dostęp
Geologia
Kocioł lodowcowy
Kocioł lodowcowy występuje jako półkolista, wydłużona nisza lub owalne zagłębienie w masywie skalnym i otoczone z trzech stron stromymi stokami .. czytaj dalej
Wolny dostęp
Geologia
Kar
Kar (cyrk lodowcowy) występuje jako półkolista, wydłużona nisza lub owalne zagłębienie w masywie skalnym.. czytaj dalej
Wolny dostęp
Hydrologia
Cyklogeneza eksplozyjna
Są to obszary niskiego ciśnienia, gdzie wiatr obraca się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.. czytaj dalej
Wolny dostęp
Hydrologia
Cyklogeneza
Jest to zespół procesów fizycznych prowadzących do powstania niżu atmosferycznego.. czytaj dalej
Kapilarność czynna
Kapilarność czynna jest to maksymalna wysokość na jaką podniesie się woda w porach gruntu ponad poziom swobodnego zwierciadła.. czytaj dalej
Kapilarność bierna
Kapilarnością bierną nazywa się maksymalną wysokość, na jakiej utrzymuje się woda wypełniająca całkowicie pory gruntu ponad poziomem swobodnego zwierciadła wody gruntowej.. czytaj dalej
Granica skurczalności
Granicą skurczalności nazywa się wilgotność gruntu mineralnego spoistego na granicy stanu zwartego i półzwartego.. czytaj dalej
Granica płynności
Granicą płynności nazywa się wilgotność gruntu mineralnego spoistego na granicy stanu miękkoplastycznego i płynnego.. czytaj dalej
Granica plastyczności
Granica plastyczności jest to wilgotność jaką ma grunt mineralny spoisty na granicy stanu twardoplastycznego i półzwartego.. czytaj dalej
Estuarium
Jest to półzamknięta przybrzeżna część wód mających swobodne połączenie z otwartym morzem.. czytaj dalej
Wolny dostęp
Geologia
Denudacja
Jest to całokształt procesów geologicznych przenoszenie przez wodę i wiatr zwietrzelin i naruszonych skał z wyniosłości terenu Ziemi w dół.. czytaj dalej
Delta rzeki
Przy zaniku prądu, rzeka odkłada cały przemieszczany materiał ilasty tworząc charakterystyczne stożki ujściowe nazywane deltami.. czytaj dalej
Wolny dostęp
Geologia
Cyrk lodowcowy
Cyrk lodowcowy (kar, kocioł lodowcowy) występuje jako półkolista, wydłużona nisza.. czytaj dalej
Premium
Wolny dostęp
Grunty i badania gruntów
Analiza areometryczna gruntów
Analiza areometryczna polega na ustalaniu składu granulometrycznego gruntu.. czytaj dalej
Współczynniki wodoprzepuszczalności geosyntetyków i sposoby przeliczania jednostek
Bardzo często stajemy przed dylematem przeliczania jednostek współczynnika wodoprzepuszczalności geowłóknin i geotkanin. Niestety producenci geosyntetyków nie ułatwiają tego zadania, a wręcz podają swoje parametry w różnych jednostkach. czytaj dalej
Zapobieganie błędom projektowym i wykonawczym w robotach drogowych w aspekcie wybranych zagadnień geotechnicznych
Oczywistą rzeczą jest, że badania podłoża budowli mają kardynalne znaczenie w powodzeniu całej inwestycji. Wyniki badań decydują o poprawności obliczeń nośności i stateczności konstrukcji i powinny dać odpowiedź czy wzmacnianie podłoża jest w ogóle potrzebne.. czytaj dalej
Projektowanie i zabezpieczanie skarp wykopów, nasypów i zboczy
Utrata stateczności skarp i zboczy, będąca przyczyną osuwania się mas ziemnych, następuje w wyniku przekroczenia wytrzymałości gruntu na ścinanie wzdłuż dowolnej powierzchni poślizgu.. czytaj dalej
Utrata grubości profili stalowych grodzic
Problem trwałości stalowych grodzic pojawia się często w przypadku konieczności zastosowania brusów stalowych do wszelkiego rodzaju stałych obudów wykopów. Dlatego ważną czynnością w trakcie rozpoznawania i dokumentowania warunków podłoża jest określenie stopnia agresywności środowiska gruntowo.. czytaj dalej
Zalecane metody wzmacniania wgłębnego podłoży z gruntów antropogenicznych
Zalecane metody wzmacniania wgłębnego podłoży z gruntów antropogenicznych.. czytaj dalej

Poszukjesz czegoś więcej?
zaproponuj temat

W encyklopedii będziemy zamieszczać aktualne ważne tematy i zagadnienia również pod wpływem Państwa sugestii, zapytań oraz propozycji.