Kategoria: Geotechnika i geoinżynieria

Pomiary inklinometryczne
Pomiary inklinometryczne należą do podstawowej metody pomiarów i wywodzą się z monitoringu osuwisk. Głównym argumentem przemawiającym za tymi metodami jest możliwość monitoringu przemieszczeń.. czytaj dalej
Granica plastyczności
Granica plastyczności jest to wilgotność jaką ma grunt mineralny spoisty na granicy stanu twardoplastycznego i półzwartego.. czytaj dalej
Granica płynności
Granicą płynności nazywa się wilgotność gruntu mineralnego spoistego na granicy stanu miękkoplastycznego i płynnego.. czytaj dalej
Granica skurczalności
Granicą skurczalności nazywa się wilgotność gruntu mineralnego spoistego na granicy stanu zwartego i półzwartego.. czytaj dalej
Kapilarność bierna
Kapilarnością bierną nazywa się maksymalną wysokość, na jakiej utrzymuje się woda wypełniająca całkowicie pory gruntu ponad poziomem swobodnego zwierciadła wody gruntowej.. czytaj dalej
Kapilarność czynna
Kapilarność czynna jest to maksymalna wysokość na jaką podniesie się woda w porach gruntu ponad poziom swobodnego zwierciadła.. czytaj dalej
Dylatancja
Dylatancja - inaczej mówiąc, pęcznienie lub przyrost objętości ? w mechanice gruntów jest to zjawisko znamienne, polegające na tym, że piasek zagęszczony poddany.. czytaj dalej
Działanie wody gruntowej
Ze względu na to, że woda gruntowa jest jedną z głównych przyczyn powstawania osuwisk w zboczach wymaga tym samym szczególnej uwagi, dokładnego rozpoznania.. czytaj dalej
Stan graniczny naprężeń w podłożu gruntowym
Utrata nośności podłoża pod fundamentem lub podstawą nasypu powoduje powstanie pod nim strefy uplastycznienia, w której wystąpił stan graniczny.. czytaj dalej
Stateczność dna wykopu fundamentowego
W pobliżu projektowanej budowli mogą występować warstwy gruntu z wodą pod ciśnieniem, oddzielone od dna wykopu fundamentowego warstwą nieprzepuszczalną. Gdy piezometryczny poziom.. czytaj dalej
Frakcja
Jest to umowny wymiar ziaren i cząstek w ustalaniu uziarnienia gruntów. Zgodnie z normą PN-86/B-02480 rozróżnia się pięć.. czytaj dalej
Stopień skomplikowania warunków gruntowych
Warunki gruntowe w zależności od stopnia skomplikowania dzieli się na: proste – występujące w przypadku warstw gruntów jednorodnych genetycznie.. czytaj dalej
Stopień zagęszczenia gruntu definicja
Zagęszczenie gruntów niespoistych, zarówno w stanie naturalnym, jak też sztucznie zagęszczonych mierzy się stopniem zagęszczenia.. czytaj dalej

Poszukjesz czegoś więcej?
zaproponuj temat

W encyklopedii będziemy zamieszczać aktualne ważne tematy i zagadnienia również pod wpływem Państwa sugestii, zapytań oraz propozycji.