Kategoria: Grunty i badania gruntów

Przeszłość geologiczna a norma PN EN ISO 14688
Grunt jest materiałem bardzo niejednorodnym, a jego właściwości mają charakter losowy. W tym stanie rzeczy identyfikacja gruntu i określenie jego właściwości dla potrzeb projektowania czytaj dalej
Sejsmogramy drgań gruntu
Jest to utrwalony zapis fal sejsmicznych w postaci wykresu ciągłego. W ujęciu fizycznym falami są rozprzestrzeniające się w ośrodku materialnym lub polu, zaburzenia pewnej wielkości fizycznej charakteryzującej stan tego.. czytaj dalej
Bagna - rodzaje
Bagna to tereny podmokłe z porastającą roślinnością specyficzną dla tych warunków środowiska. Podłoże budowane jest przez obumierające części roślin i fauny z dalszym przekształcaniem masy.. czytaj dalej
Współczynniki absorbcji drgań w gruntach
Absorbcja drgań zależy przede wszystkim od rodzaju gruntów i powierzchni wywołującej drgania.. czytaj dalej
Wykonywanie i interpretacja badań gruntów
W normie PN-EN ISO 14688:2006 termin grunty spoiste zastąpiono terminem grunty drobnoziarniste. Nie używa się stopniujących terminów: konsystencja, stan gruntu tylko stosuje się jedno pojęcie.. czytaj dalej
Wytrzymałość gruntów organicznych
Każda zmiana naprężenia w ośrodku gruntowym wywołuje zmianę jego porowatości. W przypadku mało ściśliwych zagęszczonych piasków można nie brać pod uwagę zmian porowatości wskutek zmiany nacisków czytaj dalej
Grunty organiczne
Grunty organiczne są to grunty, w których zawartość substancji organicznej przekracza 2 %. Zaliczane są do gruntów typowo słabonośnych, czyli takich.. czytaj dalej
Zasady wbudowywania gruntów w nasypy
Uziarnienie gruntu jest podstawową właściwością decydującą o warunkach zagęszczenia oraz właściwościach mechanicznych i hydraulicznych nasypu. Grunty stosowane do wykonania.. czytaj dalej
Związki korelacyjne dla sond dynamicznych SD
W praktyce inżynierskiej metody badań zagęszczenia i zagęszczalności gruntu należy podzielić na.. czytaj dalej

Poszukjesz czegoś więcej?
zaproponuj temat

W encyklopedii będziemy zamieszczać aktualne ważne tematy i zagadnienia również pod wpływem Państwa sugestii, zapytań oraz propozycji.