Premium
Hydrologia
Bilans wodny - składniki
Bilans wodny stanowi zestawienie zsumowanych przychodów i ubytków wody wyrażonych w tych samych jednostkach oraz odnoszących się do tego samego obszaru i okresu bilansowania.. czytaj dalej
Stabilizacja gruntów
Proces stabilizacji mechanicznej polega na właściwym zagęszczeniu, przy optymalnej wilgotności mieszanki, gruntów o ciągłym uziarnieniu. Nieodpowiednie grunty doziarnia się kruszywem w celu uzyskania.. czytaj dalej
Drogowe roboty ziemne na gruntach słabych i wysadzinowych
Historia budownictwa łączy się nierozerwalnie z fundamentowaniem na słabonośnych podłożach oraz modyfikacją właściwości tych gruntów. W poszukiwaniu coraz.. czytaj dalej
Segmentowe mury oporowe - systemy projektowania
Na etapie projektu wstępnego, inżynier konstruktor powinien zastanowić się nad każdym z zagadnień przedstawionych w tym rozdziale oraz ustalić odpowiednie elementy i kryteria eksploatacyjne... czytaj dalej
Wykop - definicja
Wykop jest to postać odpowiednio ukształtowanej przestrzeni powstałej w wyniku usunięcia z niej gruntu. Głębokie wykopy to nierozłączny element zarówno budownictwa komunikacyjnego.. czytaj dalej
Parametry efektywne i całkowite gruntów
Obliczeniowy opór graniczny podłoża wyznacza się przy założeniu granicznego stanu naprężeń ( na całej powierzchni poślizgu ) określanego wg wzoru Coulomba-Mohra.. czytaj dalej
Drenaże i urządzenia wodno-melioracyjne
Drenaże i melioracje należą do zabiegów mających kształtować optymalne stosunki wodne w podłożu wynikające z potrzeb maksymalizacji plonów i upraw.  Rozstawy ciągów.. czytaj dalej
Współczynniki wodoprzepuszczalności geosyntetyków i sposoby przeliczania jednostek
Bardzo często stajemy przed dylematem przeliczania jednostek współczynnika wodoprzepuszczalności geowłóknin i geotkanin. Niestety producenci geosyntetyków nie ułatwiają tego zadania, a wręcz podają swoje parametry w różnych jednostkach. czytaj dalej
Awaria budowlana-definicja
Ustawa ? Prawo budowlane używa pojęć uszkodzenia i awarie, ale ich nie definiuje. W związku z powyższym można opierać się na określeniach podanych przez ITB na potrzeby opinii i ekspertyz czytaj dalej
Grunty próchniczne - humus
Zgodnie z normą PN-86/B-02480 wśród gruntów organicznych wyróżnia się grunty próchniczne ( H ) humus - grunty nieskaliste, w których.. czytaj dalej
Krzywa konsumcyjna
Krzywa konsumcyjna jest to charakterystyczna krzywa przepływu wykreślana dla danego przekroju cieku ( rzeki, potoku, strumienia itp.).. czytaj dalej
Wody gruntowe i zjawiska towarzyszące
Z trzech rodzajów wody występującej w gruncie ( woda związana, kapilarna, gruntowa), to woda gruntowa ma najbardziej istotny wpływ na roboty fundamentowe obiektów budowlanych jak również na posadowienia.. czytaj dalej
Opracowywanie harmonogramów na budowie
Przebieg przedsięwzięć budowlanych zależy przede wszystkim od przyjętych rozwiązań technologiczno-organizacyjnych oraz sprawności i skuteczności kierowania i zarządzania.. czytaj dalej
Obwód zwilżony
Pojęcie używane w hydraulice i hydrotechnice i związane jest z charakterystyką cieku wodnego i promieniem hydraulicznym... czytaj dalej
Projekt geotechniczny
Projekt geotechniczny - rozumie się przez to część projektu budowlanego zawierającą, zgodnie z Polskimi Normami PN-EN 1997 : Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne.. czytaj dalej
Wartości wyprowadzone, charakterystyczne i obliczeniowe
Wartości wyprowadzone : parametry geotechniczne uzyskane w wyniku korelacji nazwano wartościami wyprowadzonymi parametrów geotechnicznych. Pojęcie wartości wyprowadzonych włączono do.. czytaj dalej
Wysadziny
Wzrost objętości gruntu w procesie przemarzania uzewnętrznia się powstawaniem tzw. wysadzin, tj. podnoszenia powierzchni terenu czy.. czytaj dalej

Poszukjesz czegoś więcej?
zaproponuj temat

W encyklopedii będziemy zamieszczać aktualne ważne tematy i zagadnienia również pod wpływem Państwa sugestii, zapytań oraz propozycji.