Pałatka geomembranowa
W trakcie przewozów kolejowych, przeładunków toksycznych substancji oraz w trakcie tankowania lokomotyw dochodzić może do skażenia środowiska z zanieczyszczeniem gruntów i wód gruntowych.. czytaj dalej
Awarie i uszkodzenia konstrukcji z wbudowanymi geosyntetykami
Wiele błędnych rozwiązań w zakresie stosowania geosyntetyków jest spowodowanych nieprzestrzeganiem podstawowej zasady, że materiały geotekstylne nigdy nie są samodzielną.. czytaj dalej
Premium
Geologia
Plejstocen
Plejstocen ? epoka lodowa lub lodowcowa jest młodszą epoką Ziemi, zwaną dawniej dyluwium, która trwa do czasów holocenu.. czytaj dalej
Eratyki
Eratyk ( z łac. errare ? błądzić ) jest to fragment skały litej z ciemnoszarego gnejsu przetransportowany ze Skandynawii przez ostatnie zlodowacenie północnopolskie.. czytaj dalej
Geotuba - nowoczesna technologia w budownictwie hydrotechnicznym
Elastyczne geotuby wykonane z wysokowytrzymałych geosyntetyków (geotkanin) napełniane refulatem, coraz częściej znajdują zastosowanie w realizacji projektów.. czytaj dalej
Morena denna
czytaj dalej
Wzmacnianie nasypów drogowych z odwadnianiem i zasadami projektowania i wykonawstwa
Historia budownictwa łączy się nierozerwalnie z fundamentowaniem na słabonośnych podłożach oraz modyfikacją właściwości tych gruntów. W poszukiwaniu coraz skuteczniejszych.. czytaj dalej
Premium
Wolny dostęp
Geosyntetyki | Hydrotechnika i hydraulika
Geosyntetyki w budownictwie hydrotechnicznym
Budownictwo hydrotechniczne to między innymi zabudowa rzek z ich ujściowymi odcinkami, falochronów, zabezpieczanie klifów morskich, ochrona przed powodzią dużych miast.. czytaj dalej
Dylatancja
Dylatancja - inaczej mówiąc, pęcznienie lub przyrost objętości ? w mechanice gruntów jest to zjawisko znamienne, polegające na tym, że piasek zagęszczony poddany.. czytaj dalej
Kompendium
Geosyntetyki
Sposoby zabezpieczeń osuwisk
Powszechnie uważa się, że projektowane rozwiązanie powinno eliminować przyczyny wywołujące zagrożenie powstania osuwiska. Trzeba przy tym zwrócić uwagę, że stabilizacja osuwiska jest zazwyczaj.. czytaj dalej
Segmentowe mury oporowe. Zasady projektowania.
Ściany oporowe według PN-83/B-03010 to budowle utrzymujące w stanie statecznym uskok naziomu gruntów rodzimych lub nasypowych albo innych materiałów rozdrobnionych, które można.. czytaj dalej
Premium
Geosyntetyki
Zszywanie geotkanin - typy szwów i ich efektywność
Połączenia można podzielić na spoiny prefabrykowane i wykonywane na miejscu. W użyciu jest wiele różnych rodzajów elementów połączeniowych.. czytaj dalej
Podłoże warstwowe ze słabszą warstwą
Gdy w podłożu występuje słabsza warstwa geotechniczna na głębokości mniejszej niż 2B poniżej poziomu posadowienia fundamentu, wtedy warunek obliczeniowy.. czytaj dalej
Fundamentowanie – stany graniczne
Fundament to część obiektu, którego zadaniem jest bezpieczne przekazanie obciążeń z konstrukcji na podłoże gruntowe. W zależności od wielkości przekazywanych obciążeń a także rodzaju i stanu gruntu.. czytaj dalej
Upłynnienie gruntu
Zapadanie się gruntu następuje w gruntach luźnych nawodnionych, w których występuje upłynnienie. Woda wypływająca wskutek zaciskania szkieletu może.. czytaj dalej
Odskok Bidone'a
Z przejściem z ruchu nadkrytycznego w ruch podkrytyczny i odwrotnie mamy do czynienia na odcinkach kanałów o szerokości B, których dno posiada zmienny spadek.. czytaj dalej
Wymiary sit wg różnych standardów
W tabeli zestawiono zestawy sit wg różnych standardów : BS, US i niemieckich.. czytaj dalej
Najczęstsze błędy w rozpoznaniu i dokumentowaniu geotechnicznym i geologiczno-inżynierskim i ich wpływ na projektowanie. Przyczyny, konsekwencje i zapobieganie
W Polsce dość powszechnie pokutuje błędna praktyka, że dla potrzeb budowlanych należy wykonać badania geologiczne, które zgodnie z Prawem geologicznym i górniczym wykonuje geolog. Bezpodstawnie są one utożsamiane z badaniami geotechnicznymi.. czytaj dalej

Poszukjesz czegoś więcej?
zaproponuj temat

W encyklopedii będziemy zamieszczać aktualne ważne tematy i zagadnienia również pod wpływem Państwa sugestii, zapytań oraz propozycji.