Morena czołowa
W miejscu, gdzie lodowiec zakończył swój pochód lub zatrzymał na dłuższy czas, zaczął gromadzić się materiał morenowy tworząc zwały ? moreny czołowe.. czytaj dalej
Melioracje
Dziedzina budownictwa wodnego zwana melioracją stanowi ogół zabiegów mających na celu trwałe polepszenie rolniczych, miejskich lub leśnych zdolności produkcyjnych gleb lub gruntów.. czytaj dalej
Wilgotność optymalna
Wilgotnością optymalną ( wopt) gruntu nazywamy taką wilgotność, przy której grunt daje się najbardziej zagęścić. Parametrem decydującym o jakości zagęszczenia gruntu jest w tym przypadku gęstość objętościowa.. czytaj dalej
Filtry odwrotne
Filtry odwrotne są to warstwy gruntu o odpowiednio dobranym uziarnieniu zabezpieczające przed szkodliwymi odkształceniami filtracyjnymi.. czytaj dalej
Wykonywanie i zabezpieczanie wykopów cz.2
Wykop jest to postać odpowiednio ukształtowanej przestrzeni powstałej w wyniku usunięcia z niej gruntu. Głębokie wykopy to nierozłączny element zarówno budownictwa komunikacyjnego.. czytaj dalej
Premium
Wolny dostęp
Odwodnienia i filtracja
Systemy odwadniające - rowy
czytaj dalej
Osuwiska - definicje i rodzaje
Osuwiskiem nazywamy nagłe przemieszczenie się mas ziemnych, w tym mas skalnych podłoża i powierzchniowej zwietrzeliny spowodowane zjawiskami zachodzącymi w przyrodzie i okolicy, np.: wzrostem wilgotności gruntów podłoża spowodowanym.. czytaj dalej
Ustalanie geotechnicznych warunków posadawiania. Materiały z webinaru.
Wejście w życie w 2012 r. Rozp. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych nie wyeliminowało niestety z praktyki budowlanej starego podejścia do rozpoznawania podłoży gruntowych. Przyczyn tego stanu rzeczy należy doszukiwać się w stereotypowym podejściu.. czytaj dalej
Grunty organiczne - podział
Podstawowe określenia gruntów organicznych: Dy ? osady zbiorników dystroficznych o zawartości.. czytaj dalej
Geotechniczny odbiór podłoża gruntowego
Decyzje projektowe i lokalizacyjne podejmowane na etapie przygotowania dużych inwestycji infrastrukturalnych drogowo-mostowych powinny być koordynowane z przedstawicielami wielu.. czytaj dalej
Grunty organiczne vs. zawartość części organicznych
Grunty organiczne są to grunty, w których zawartość substancji organicznej przekracza 2 %. Zaliczane są do gruntów typowo słabonośnych, czyli takich, które pod obciążeniem ulegają.. czytaj dalej
Stabilizacja cementem
Jest metodą wzmacniana gruntów niespoistych, mało i średnio spoistych oraz kruszyw w celu poprawy nośności i zmniejszenia wrażliwości na wpływy atmosferyczne. Mieszanki wykorzystuje się m.in. na warstwy ulepszonego podłoża.. czytaj dalej
Pomiary wydajności studni przy próbnych pompowaniach
Zwykle odwodnienie wykopu dla obiektu głęboko posadowionego wiąże się z koniecznością odprowadzenia dużej ilości wód. Błąd w oszacowaniu ilości tych wód może być bardzo kosztowny.. czytaj dalej
Eksfiltracja
Jest to zjawisko odwrotne do infiltracji i charakteryzuje się  przenikaniem.. czytaj dalej
Wykopy głębokie - problematyka
Głębokie wykopy są pojęciem względnym  zależnym od ustalenia głębokości granicznej. W literaturze zagranicznej za głębokie wykopy uznaje się wykopy o pionowych ścianach i dnie posadowionym.. czytaj dalej
Premium
Wolny dostęp
Skarpy, zbocza, nasypy i wykopy
Osuwiska - Cz.I
Osuwiskiem nazywamy nagłe przemieszczenie się mas ziemnych, w tym mas skalnych podłoża i powierzchniowej zwietrzeliny spowodowane zjawiskami zachodzącymi w przyrodzie i okolicy.. czytaj dalej
Opinia geotechniczna
Opinia geotechniczna – rozumie się przez to dokument techniczny, który w pierwszej kategorii geotechnicznej, w prostych warunkach gruntowych.. czytaj dalej
Woda gruntowa
Woda gruntowa to woda występująca w strefie saturacji, podlegająca przede wszystkim działaniu sił ciężkości. Woda gruntowa.. czytaj dalej

Poszukjesz czegoś więcej?
zaproponuj temat

W encyklopedii będziemy zamieszczać aktualne ważne tematy i zagadnienia również pod wpływem Państwa sugestii, zapytań oraz propozycji.